Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

Iespēja nokārtot parādsaistības, nemaksājot līgumsodu 100 % apmērā.

Jaunumi
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” (turpmāk - RPB), slēdzot Dzīvojamo telpu īres/Dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanas līgumu ar īrnieku/īpašnieku, ir tiesīga piemērot rēķina apmaksas kavējuma gadījumos līgumsodu 0,2% apmērā no faktiski kavētās summas par katru nokavēto dienu. Atbilstoši Līguma nosacījumiem rēķina apmaksas summa sevī ietver īres/apsaimniekošanas un/vai saņemto pakalpojumu maksājumu. RPB laika periodā no 2020. gada 14. decembra līdz 2021. gada 15. janvārim akcijas veidā nosaka atvieglotu  kārtību darbam ar Parādniekiem, kas pieļautu ar Parādniekiem pēc to rakstiska iesnieguma dzēst 100% aprēķināto līgumsodu ja Parādnieks nomaksā visu pamatparādu vienā maksājumā laika no 2020. gada 14. decembra līdz 2021. gada 15. janvārim. Ja parādnieks ir nomaksājis vienā maksājumā visu saņemto pakalpojumu parādu un līdz 15.01.2020. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā Ja parādnieks iepriekš minētajā laikā ir nomaksājis vienā maksājumā saņemto pakalpojumu parādu, par kuru celta prasība tiesā, valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus un līdz 15.01.2021. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā un Juridiskā pārvaldes atbildīgais darbinieks atsauc prasības pieteikumu un izbeidz
tiesvedību.
 
*šim paziņojumam ir informatīvs raksturs un tas neattiecas uz RPB īrniekiem, kuri godprātīgi ir apmaksājuši visus komunālos un īres rēķinus;
*gadījumos ja Īrnieks vēlas samazināt īrējamo platību, veicot maiņas darījumu ar citu īrnieku uz mazāku  platību, Īrniekam ir jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.


KONTAKTTĀLRUŅI 
67012509, 67102537 
67012540, 67012541

Atpakaļ